VÄSKFÖRBUD? Detta gäller hos Norrköpings Symfoniorkester. Läs mer

Hoppa till innehåll

Frågor och svar om Scenkonst Öst AB

28 september 2023

Information med anledning av debatten kring Scenkonst Öst AB och i synnerhet Norrköpings Symfoniorkester.

Med anledning av den pågående debatten kring Scenkonst Öst AB (hädanefter kallat Scenkonst Öst) och i synnerhet Norrköpings Symfoniorkester noterar vi att det florerar många felaktiga faktauppgifter. Vi från Scenkonst Öst vill därför göra vissa klargöranden kring bolaget och dess verksamhet.  

Uppdraget

Scenkonst Öst arbetar och bedriver sin verksamhet utifrån de politiska beslut och det uppdrag som finns för verksamheten. Politikens uppgift är att sätta resurser och övergripande mål för verksamheten men, inte att besluta om kulturens innehåll. Det vill säga: principen om armlängds avstånd gäller, vilket innebär att själva kulturens innehåll ska vara fri från politisk styrning.

Ägarstruktur och anslag för verksamheten 

Scenkonst Öst AB ägs av Region Östergötland tillsammans med Norrköpings och Linköpings kommuner och finansieras genom anslag från bolagets tre ägare samt statliga medel. Dessa fördelade sig enligt nedan år 2022:

• Norrköpings kommun 66 933 tkr 
• Linköpings kommun 29 762 tkr 
• Region Östergötland 44 614 tkr 
• Staten 59 902 tkr

År 2022 ägde Norrköpings kommun 33,1 procent av bolaget, och gav ett anslag om cirka 67 mnkr i verksamhetsbidrag till hela Scenkonst Öst. Av anslaget till Scenkonst Öst från Norrköpings kommun fördelas cirka 50 procent till Norrköpings Symfoniorkester och 50 procent till Östgötateatern. Norrköpings Symfoniorkesters specifika del av anslaget från Norrköpings kommun är därmed cirka 34 – 35 mnkr inklusive hyror och verksamhetsstöd. 
Östgötamusiken kom in i bolaget vid årsskiftet 2023, vilket påverkar procentsatsen i ägandet samt anslaget och publiksiffrorna från och med i år.

Arbete med effektiviseringar och höjd självfinansieringsgrad 

I ekonomiskt bistra tider måste även kulturen och scenkonsten bidra till helheten vilket ingen på Scenkonst Öst motsatt sig. Scenkonst Öst arbetar ständigt med effektiviseringar av verksamheten. Under 2024 har verksamheten sparkrav precis som nämnder i Norrköpings kommun. Dessa sparkrav är i samma nivå som kommunens nämnder.   
Scenkonst Öst har också sedan flera år tillbaka haft uppdraget att öka självfinansieringsgraden. Det är ett arbete som pågår fortlöpande och sker genom exempelvis samarbeten med externa arrangörer, inspelningar med mera. Det är dock viktigt att komma ihåg att scenkonstbranschen fortfarande är påverkad av pandemin under åren 2020 – 2022 och att återhämtningsfasen efter detta fortfarande pågår.

Hyresförhållanden för Norrköpings Symfoniorkester i Louis de Geer 

Fastigheten Louis de Geer rymmer två hyresgäster. Norrköpings Symfoniorkester med en hyra om 10,4 mnkr (2023) samt Louis De Geer Konsert & Kongress. Det finns uppgifter om att Norrköpings Symfoniorkester idag har en hyressubvention om 15 mnkr. Denna subvention är inget som ligger inom Scenkonst Östs hyresavtal. Det är inte heller uttalat vad den så kallade subventionen avser.

Publiksiffror vid Norrköpings Symfoniorkesters konserter 

Det förekommer uppgifter om att Norrköpings Symfoniorkester har 900 tomma stolar vid ett flertal av våra konserter, vilket inte är fallet. Inte ens under pandemiåren var beläggningen så låg utan hade ett snitt om 585 konsertbesökare (2022) för alla konserter. Vi ser heller ingen skillnad i besöksantal mellan populärkonserter kontra klassiska konserter. Det finns alltså inget som visar på att en repertoar bestående av populärmusik skulle ge fler konsertbesökare än en konsert med klassisk musik.

Norrköpings Symfoniorkesters arbete med att nå ut i hela regionen, barn och unga och nya målgrupper 

Scenkonst Öst har uppdraget att nå ut till alla i regionen. Ett särskilt fokus riktas också mot att nå barn och unga samt ny publik. Norrköpings Symfoniorkester arbetar pedagogiskt och möter barn och unga i hela regionen genom studiebesök och riktade skolkonserter. Dessutom arrangerar och deltar Norrköpings Symfoniorkester i flera projekt för unga orkestermusiker. Vidare sker riktade och målgruppsanpassade konserter för att nå nya publikgrupper, bland annat nyanlända svenskar. 
Detta arbete sker inom ramen för vårt uppdrag och är kostnadsfritt för deltagarna, vilket betyder att viss del av vår verksamhet inte heller ska generera biljettintäkter.  Under 2022 nåddes 23 417 barn och unga i hela länet av Scenkonst Östs konserter och föreställningar. Under ett ”normalår” det vill säga före pandemin, når Scenkonst Öst ut till 44 000 barn och unga i hela regionen.